Сонгон судлах хичээлийн жагсаалт - Төгсөлтийн өмнөх сургалт(бакалавр, диплом)

Анагаах ухааны сургууль

Био-Анагаахын сургууль

Монгол анагаах ухааны сургууль

Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль

Нүүр ам судлалын сургууль

Сувилахуйн сургууль

Эм зүйн сургууль

Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах Ухааны Сургууль

Говь-Алтай аймаг дахь Анагаах Ухааны Сургууль

Дорноговь аймаг дахь Анагаах Ухааны Сургууль